Algemene voorwaarden Decodoek Discounter

 

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is op te vragen bij de Kamer van

 

Koophandel onder nummer 77702077.

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.    Algemene Voorwaarden: de in dit document opgenomen voorwaarden die van toepassing zijn op de verbintenis tussen Decodoek Discounter en consument.

 

2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Decodoek Discounter.

 

3.    Dag: kalenderdag.

 

4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Decodoek Discounter in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

5.    Goederen: de door Decodoek Discounter via de website van Decodoek Discounter aangeboden producten aan consument.

 

6.    Decodoek Discounter: Decodoek Discounter vennootschap onder firma.

 

7.    Overeenkomst: een overeenkomst die tussen consument en Decodoek Discounter

 

8.    Prijs: de prijs die Decodoek Discounter in rekening brengt aan consument bij het sluiten van een overeenkomst. De prijs is – tenzij anders vermeld - inclusief BTW.

 

9.       Verbintenis: de overeenkomst, die tussen consument en Decodoek Discounter wordt gesloten om gebruik te maken van de website en de diensten.

 

10.   Website: www.decodoekdiscounter.nl en de daarop aangeboden webshop.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van Decodoek Discounter

 

Decodoek Discounter vennootschap onder firma

Bleiswijkseweg 55 N

2712 PB Zoetermeer

 

Nederland

 

Telefoonnummer: 079-3633150

E-mailadres: klantenservice@decodoekdiscounter.nl

 

KvK: 77702077

 

BTW: NL820646660B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verbintenis die tussen Decodoek Discounter en consument tot stand komt.

 

2.  De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit echter redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


3.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

4.  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

5.  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 4 - De verbintenis en verplichtingen van Decodoek Discounter

 

1.  Een verbintenis komt automatisch tot stand indien consument via de website heeft bevestigd gebruik te willen maken van de diensten en een overeenkomst sluit met Decodoek Discounter.

 

2.  Bij het aangaan van een verbintenis zijn de verplichtingen van Decodoek Discounter beperkt tot het verrichten van de diensten voor consument.

 

 

3.  Indien consument een verbintenis sluit en een overeenkomst tot stand komt, zal Decodoek Discounter dit onverwijld langs elektronische weg bevestigen.

 

4.  Decodoek Discounter zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

 

5.  Betalingen dienen elektronisch te worden verricht door consument. Daartoe zal Decodoek Discounter passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

6.  Decodoek Discounter zal bij de goederen aan consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a. het e-mailadres van Decodoek Discounter waar de consument met klachten terecht kan:

 

klantenservice@decodoekdiscounter.nl;

 

 

Artikel 5 - Geen herroepingsrecht

 

1.  De consument heeft geen herroepingsrecht, omdat de producten van Decodoek Discounter worden gemaakt volgens de specificaties van de consument en/of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

 

 

Artikel 6 - De prijs

 

1.  De prijzen zoals vermeld op de website van Decodoek Discounter, per e-mail en/of in reclamemateriaal zijn gecommuniceerd zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen van tijd tot tijd verschillen.

 

2.  De prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten.

 

3.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden goederen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


 

Artikel 7 - Conformiteit

 

1.  De producten die Decodoek Discounter levert aan de consument beschikken over een kwaliteit c.q. resultaat die normaal zijn voor de producten van hetzelfde type en die de consument naar alle redelijkheid kan verwachten.

 

2.  Decodoek Discounter wijst de consument er nadrukkelijk op dat de kwaliteit van de foto’s op doek afhankelijk is van de kwaliteit van de ingezonden digitale afbeeldingen door de consument. Decodoek Discounter accepteert derhalve geen claims op basis van verschillen in kleuren tussen een afdruk en het oorspronkelijke ingezonden digitale afbeelding.

 

3.  De consument dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van het product, het product te controleren op deugdelijkheid. Indien het product zoals besteld door de consument niet voldoet aan de overeenkomst als gevolg van een duidelijk gebrek of onjuiste of onvolledige verwerking daarvan, dan dient de consument Decodoek Discounter hiervan op de hoogte te stellen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product. In het geval van non-conformiteit heeft de consument recht op herstel of vervanging en zal Decodoek Discounter het product binnen standaard levertermijn aan u toezenden.

 

4.  Decodoek Discounter kan op verzoek, indien het toegezonden product van de consument niet conform bleek te zijn, vragen het product te retourneren.

 

5.  In het onverhoopte geval dat Decodoek Discounter het product niet kan herstellen of vervangen dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden en volledige terugbetaling van het aankoopbedrag, tenzij het gebrek aan de conformiteit te beperkt is. Tevens is de Decodoek Discounter niet verplicht om de consument een oplossing te bieden, indien het product is beschadigd als gevolg van onjuist gebruik door de consument of door normale slijtage.

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

 

1.  De consument is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Decodoek Discounter verstrekte (beeld)materialen. Decodoek Discounter accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In het geval Decodoek Discounter door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de consument Decodoek Discounter voor alle schade die Decodoek Discounter ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Decodoek Discounter door derden wordt aangesproken en inclusief eventuele advocaatkosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Rechtsvordering.

 

2.  Decodoek Discounter wijst er nadrukkelijk op dat het niet is toegestaan om auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen zonder toestemming van de auteursrechthebbende (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken.

 

3.  Het auteursrecht op het aangeleverde beeldmateriaal dat toebehoort aan de consument blijft uiteraard bij de consument berusten.

 

4.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Decodoek Discounter zich de rechten en bevoegdheden voor die Decodoek Discounter toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere intellectuele wet- en regelgeving. Uit de overeenkomst tussen Decodoek Discounter en consument mag geen toestemming tot gebruik van het intellectuele eigendom van Decodoek Discounter worden afgeleid, tenzij zulks expliciet is genoemd.


 

Artikel 9 - Privacy

 

1.  Decodoek Discounter zet zich in om de persoonsgegevens van de consument te beschermen en verwerkt de persoonsgegevens van de consument in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

2.  In de privacyverklaring van Decodoek Discounter kan de consument meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens door Decodoek Discounter.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 

1.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Decodoek Discounter kenbaar heeft gemaakt.

 

2.  Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

3.  Alle levertermijnen zijn indicatief en afhankelijk van de plaats van fabricage door een leverancier. Aan eventuele genoemde termijnen kan consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

4.  In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Decodoek Discounter de prijs, c.q. het bedrag dat de consument betaald heeft, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

5.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust bij Decodoek Discounter tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de leverancier respectievelijk Decodoek Discounter bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 11 - Betaling

 

1.  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.

 

2.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de leverancier respectievelijk Decodoek Discounter te melden.

 

3.  In geval van wanbetaling van de consument heeft Decodoek Discounter behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 

1.   De consument dient bij het plaatsen van een bestelling direct (online) te betalen. Wanneer de betaling wordt geannuleerd tijdens het proces, of het bedrag niet op voornoemde wijze wordt overgemaakt, wordt er ook geen bestelling geplaatst.

 

2.  Mocht een consument een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst dan verzoekt Decodoek Discounter de consument om haar binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk te berichten waarin de consument haar klacht volledig en duidelijk uiteenzet, zodat Decodoek Discounter eventueel een passende oplossing kan aanbieden.

 

3.  Bij Decodoek Discounter ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Decodoek Discounter binnen de termijn van 14


dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

4.  Bij klachten dient consument zich te wenden tot Decodoek Discounter.

 

5.  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Decodoek Discounter, zal Decodoek Discounter naar haar keuze de geleverde goederen kosteloos vervangen of (laten) repareren.

 

6.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 13 - Geschillen

 

1.  Op alle verbintenissen tussen Decodoek Discounter en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

2.  Het Weens Koopverdrag en enige andere toepasselijke internationale regeling waarvan de toepassing kan worden uitgesloten, zijn niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en eventueel overige verbintenissen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door hier te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".